Privaatsusteade

Üldteave

Roche Eesti OÜ (edaspidi „Roche“, „meie“, „me“) suhtub andmete privaatsusesse tõsiselt ning käsitleb kõiki Teie isikuandmeid käesolevas privaatsusteates kirjeldatud viisil ning kohaldatavate privaatsus- ja andmekaitseseaduste alusel, sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruse („IKÜM“) ning teiste kohalduvate kohalike isikuandmete hoiustamist, töötlemist ja edastamist ning neile ligipääsu käsitlevate õigusaktide alusel.

Selle privaatsusteate („teade“) eesmärk on tutvustada, kuidas Roche Teie isikuandmeid kogub ja töötleb seoses järgmiste eesmärkidega:

·         ravimiohutuse järelevalve

·         meditsiinialased päringud

·         tootekaebused

·         suhtlemine koostööpartneritega, sh info- ja uudiskirjade saatmine.

Rohkem teavet Roche grupi andmetöötluse kohta leiate Roche grupi privaatsuspoliitikast.

Ülevaade isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikest alustest

Töötlemise eesmärgid Töödeldavad isikuandmed Õiguslik alus Hoiustamisperiood
Ravimiohutuse järelevalve

Teave seoses ravimi kõrvaltoimete või muude ravimiohutuse järelevalvega seotud tegevustega on rahvatervise seisukohast äärmiselt oluline ning seda kasutatakse kõrvaltoimete või teiste ravimitega seotud probleemide avastamiseks, uurimiseks, mõistmiseks ja ennetamiseks. Samuti võib meil olla kohustus esitada selliseid andmeid asjakohastele ametiasutustele. Teie andmeid ei kasutata mis tahes muudel eesmärkidel.

Teatise esitanud isiku nimi, kontaktandmed ja vajadusel andmed töökoha/ameti kohta.

Võime koguda ka täiendavaid isikuandmeid kõrvaltoimet kogenud isiku tervise ja haigusloo kohta, kui see on vajalik kõrvaltoime edasiseks menetlemiseks ravimiohutuse järelevalvega seotud eesmärkidel

Kogume ja töötleme Teie andmeid nimetatud eesmärkidel, et täita meile õigusaktidest tulenevaid kohustusi (IKÜM artikkel 6(1)(c) ja artikkel 9(2)(i)) Ravimiohutuse järelevalvega seotud andmeid (teatised kõrvaltoimete kohta) säilitatakse 10 aastat pärast toote turult eemaldamist viimases riigis, kus seda turustati
Meditsiinialased päringud

Roche’ile Teie poolt esitatud meditsiinialase päringu korral võidakse Teie isikuandmeid kasutada päringutele vastamiseks, teiega uuesti ühenduse võtmiseks ja andmete hoiustamiseks (isikustamata kujul või nõusoleku andmisel isikustatud kujul) taustaandmetena küsimuste edasisel käsitlemisel meie meditsiinilise teabe andmebaasis. Kui see on nõutud õigusaktides (näiteks ravimiohutuse järelevalvega seoses), võib meil olla kohustus esitada selliseid andmeid ametiasutustele. Teie andmeid ei kasutata mis tahes muudel eesmärkidel.

Päringu esitanud isiku nimi, kontaktandmed ja vajadusel andmed töökoha/ameti kohta Teie päringutele vastamiseks kogume ja töötleme Teie andmeid tulenevalt oma õigustatud huvist (IKÜM artikkel 6(1)(f)) Teie päringule vastus anda, v.a juhul, kui Te olete patsient ning olete esitanud meile ka oma tervisega seotud andmeid, millisel juhul saame Teie päringule vastata Teie poolt antud nõusoleku (IKÜM artikkel 6(1)(a) ja artikkel 9(2)(a)) alusel.

Teie päringu haldamise eesmärgil sisestatakse Teie päringu andmed isikustatud kujul Roche grupi infosüsteemi Teie nõusoleku alusel (IKÜM artikkel 6(1)(a)).

Kui vajalikuks osutub kõrvaltoimest teavitamine, või kui Teie päringus sisaldub tootekaebus, võime Teie andmeid töödelda ka Roche’ile ravimiohutuse järelevalvega seotud õigusaktidest tulenevate vastavate kohustuste täitmiseks (IKÜM artikkel 6(1)(c) ja artikkel 9(2)(i)).

Meditsiinialase teabe päringute käigus kogutud isikuandmeid hoiustatakse vähemalt 10 ja kuni 15 aastat pärast nende kogumist.
Tootekaebused

Teave seoses tootekaebustega on rahvatervise seisukohast äärmiselt oluline ning seda kasutatakse tootekaebuse hindamiseks, klassifitseerimiseks ja menetlemiseks, teiega uuesti ühenduse võtmiseks ja  andmete hoiustamiseks (isikustamata kujul) taustaandmetena küsimuste edasisel käsitlemisel meie tootekaebuste andmebaasis. Samuti võib meil olla kohustus esitada selliseid andmeid asjakohastele ametiasutustele. Teie andmeid ei kasutata mis tahes muudel eesmärkidel.

Kaebuse esitanud isiku nimi, kontaktandmed ja vajadusel andmed töökoha/ameti kohta.

Võime koguda ka täiendavaid isikuandmeid tootekaebusest mõjutatud isiku tervise ja haigusloo kohta, kui see on vajalik tootekaebuse hindamiseks, klassifitseerimiseks ja menetlemiseks.

Kogume ja töötleme Teie andmeid nimetatud eesmärkidel, et täita meile õigusaktidest tulenevaid kohustusi (IKÜM artikkel 6(1)(c) ja artikkel 9(2)(i)) Tootekaebuste andmeid, sh selles sisalduvaid isikuandmeid, säilitatakse vähemalt 15 aastat
Suhtlemine koostööpartneritega

Roche töötleb oma füüsilistest isikutest koostööpartnerite isikuandmeid nende kutsetegevusega seotud koostöösuhete toimumise kontekstis.

Samuti võib meil olla kohustus esitada mõningaid koostöösuhteid puudutavaid andmeid (nt osalemine ravimireklaami sisaldaval üritusel) asjakohastele ametiasutustele (nt Ravimiamet).

Koostööpartneri nimi, kontaktandmed

 

Andmete kliendihaldussüsteemidesse lisamisel ka praktiseerimisvaldkond ja andmed koostööpartneri ja Roche’i koostöö raames toimunud või toimuvate tegevuste suhtes

Roche võib oma koostööpartneritega personaalselt ise ühendust võtta (või vastata neilt saabunud küsimustele/teadetele) seoses koostööalaste tehniliste ja korralduslike küsimustega (nt personaalne kutse üritusele, ettepanek kohtumiseks) õigustatud huvi alusel (IKÜM artikkel 6(1)(f)), milleks on koostööalase suhtluse toimumise võimalikkuse tagamine

Roche’il võib olla vaja seoses toimunud koostööalaste tegevustega säilitada õigusaktidest lähtuvalt vajalikku teavet, nt koostööpartneritele korraldatud ravimireklaami sisaldanud ürituse korral kutsutute ja osalejate nimekiri (IKÜM artikkel 6(1)(c))

Vastava nõusoleku andmisel lisatakse koostööpartneri andmed Roche’i kliendihaldussüsteemi koostöösuhete koordineerimise eesmärgil (IKÜM artikkel 6(1)(a))

Vastava nõusoleku andmisel võib Roche koostööpartneritele edastada info- ja uudiskirju (IKÜM artikkel 6(1)(a))

 

Koostööpartneri isikuandmeid säilitatakse vastava nõusoleku andmisel kliendihaldus­süsteemides kolm aastat alates süsteemi viimase kande tegemisest.

Isikud, kellele Teie isikuandmeid edastatakse

Roche võib jagada Teie esitatud andmeid Roche gruppi kuuluvate ettevõtete ja sidusettevõtete, äripartnerite ning teenuseosutajatega, kui see on vajalik Roche’i ülemaailmse ravimiohutuse järelevalve ja tootekaebuste andmebaaside toimimiseks ja ravimiohutuse järelevalvega seotud õigusaktide järgimiseks.

Samuti on Roche kohustatud edastama teatud ravimiohutuse järelevalve ja toodetega seonduvat teavet riiklikele pädevatele asutustele (näiteks Ravimiamet) üle kogu maailma, sealhulgas riikidesse, kus ei ole ELiga samal tasemel andmekaitse. Sellised teatised sisaldavad andmeid juhtumi kohta ja ainult piiratud koguses isikuandmeid:

· patsientide kohta – teatises esitatud andmed, sealhulgas vanus või sünnikuupäev/aasta (kui see on õigusaktidega lubatud) ja sugu (juhime tähelepanu, et kunagi ei esitata patsiendi nime);

· teatise esitanud isiku kohta – isiku esitatud andmed, et ametiasutusel oleks võimalik temaga ühendust võtta, sealhulgas nimi, amet, nimetähed, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Koostööpartnerite nõusolekul nende isikuandmete töötlemisel kliendihaldussüsteemides on isikuandmed samuti kättesaadavad Roche gruppi kuuluvatele ettevõtetele ja sidusettevõtetele ning vastavale tehnilisele teenuseosutajale.

Andmete edastamisel Roche grupi, äripartnerite ja teenuseosutajate vahel võidakse Teie isikuandmeid edastada riikidesse, kus ei tagata Teie riigiga samal tasemel isikuandmete kaitset. Sellisel juhul tagavad Euroopa Komisjoni 27. detsembri 2004. aasta (2004/915/EÜ) ja 5. veebruari 2010. aasta (K(2010) 593) otsustega sätestatud ELi isikuandmete edastamise tüüptingimustel põhinevad lepingud EL isikuandmete kaitse üldmäärusele vastava kaitse.

Teave Teie õiguste kohta

Teil on õigus küsida Roche’ilt teavet Teie kohta hoiustatavate isikuandmete ja nende töötlemise eesmärgi kohta. Samuti on Teil õigus nõuda oma isikuandmetele ligipääsu ja nende parandamist ning teatud juhtudel (kui Teie andmete kogumise õiguslik alus on Teie nõusolek) ka andmete ülekandmist. Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist või töötlemise piiramist IKÜM artiklites 17 ja 18 sätestatud juhtudel (nt kui Roche’il pole enam õigust andmeid töödelda). Juhime tähelepanu, et oma ravimiohutuse järelevalvega seotud õigusaktidest tulenevate kohustuste tõttu ei pruugi Roche’il olla õigust Teie andmeid kustutada või nende töötlemist piirata, kui selline töötlemine on seotud ravimiohutuse järelevalvega.

Kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, siis teadke, et Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Samas juhime tähelepanu, et see ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis toimus enne Teie nõusoleku tagasivõtmist. Kui soovite meiega oma nõusoleku tagasivõtmiseks ühendust võtta, kasutage lõigus „Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed“ esitatud kontaktandmeid.

Kui Teile tundub, et meiepoolne andmete töötlemine on vastuolus EL isikuandmete kaitse üldmäärusega või muude kohalduvate õigusaktidega, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Vastutav töötleja on Roche Eesti OÜ, Lõõtsa 2, 11415 Tallinn, Eesti, andmekaitsespetsialisti e-posti aadress: eesti.andmekaitse@roche.com.

Viimati uuendatud: 22.05.2020