Kas kindlustus on abiks täppisonkoloogiliste vahendite kättesaadavuse suurendamisel?

Paljude uudsete bioloogiliste kasvajavastaste ravimite kasutamiseks on vaja teada kasvaja histoloogilist, molekulaarset ja/või geneetilist profiili, kuna nende ravimite toime ja tõhusus on kinnitatud kliinilistes uuringutes just kindla profiiliga kasvajatega haigetel. Geenimuutusi uuritakse erinevatel meetoditel põhinevate testidega. Vähigeeni muutusi määratakse nii kasvaja koeproovidest kui ka verest. Koeproovist järjestikku tehtavate üksiktestide tegemiseks ei ole sageli piisavalt kasvajamaterjali ja see on põhjus, miks on välja töötatud paneeltestid. 

Vähigenoomi paneeltestiga on võimalik määrata üheaegselt muutused mitmes geenis. 

Vähigenoomi testidest räägitakse järjest rohkem – need on täppisonkoloogia lahutamatu osa. Täppisonkoloogia areng Eestis tingis Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde molekulaarse onkogeneetika nõukoja loomise – sellel nõukojal on oluline roll paneeltestide tulemustel põhinevate kaasaegsete ravisoovituste andmisel. 

Vähigenoomi testid on jõudnud juba rahvusvahelistesse ravijuhenditesse, kus neid soovitatakse eelistada üksiktestidele kopsuvähi, mitmete verevähkide korral ja BRCA mutatsiooni kindlaks tegemiseks eesnäärme- ja munasarjavähi korral. Tervisetehnoloogia hindamise raportist “Geenitestid kasvajate ravivalikutes“ selgub, et vähigenoomi testi vajaks Eestis ca 1200-1500 inimest aastas. 

Hetkel saab teste oma raha eest osta. Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ei ole eraldi teenust vähigenoomi testide rahastamiseks. Vähigenoomi testi riiklikuks rahastamiseks on esitatud taotlus, mille  menetlemine käib ja otsus saab teatavaks aasta lõpus.

Kas on muid võimalusi vähigenoomi testi eest tasumiseks?

Ravimite, mida haigekassa ei kompenseeri, võimaldamiseks vähihaigetele, on loodud Vähiravifond “Kingitud Elu”. Vähiravifond on oma 7 tegutsemisaasta jooksul toetanud 1200 inimest umbes 13 miljoni euro ulatuses. Abisaajad on olnud erinevas vanuses ja erinevate vähihaiguse tüüpidega. Enamus abiküsijaid on tööeas inimesed. Fond saab aidata abiküsijaid ainult tänu annetajate headusele: fondil on pea 8000 püsiannetajat. “Kingitud Elu” annab annetajatele justkui kindlustunde, et kui neil peaks kunagi abi olema vaja, siis saab seda vähiravifondist. Samas ei ole fondil midagi ühist kindlustuse põhimõtetega ja fond ei tee ka koostööd ühegi kindlustusseltsiga.

Turul tegutseb ka mitu kindlustusfirmat, mis pakuvad kriitilise haiguse kindlustust – enmasti on see osa elukindlustusest. Hiljuti tõi aga näiteks üks kindlustusfirma turule uue –vähikindlustuse.

Mida nii kriitilise haiguse kindlustust või vähikindlustust valides silmas pidada?

 • Kindlustuslepingu sõlmimiseks sobiv vanus, vähikidlustuse sõlmimise vanuse ülempiiriks on näiteks 55 eluaastat.
 • Kindlustustingimused, millega lepid lepingut sõlmides.
 • Kindlustusmaksed – millest sõltuvad ehk mida nooremana ja  tervemana sõlmid, seda väiksemad on maksed.
 • Väljamaksed haigestumisel – millest sõltuvad, mis dokumentatsioon on vajalik ja kui suured võivad olla.
 • Ooteaeg – kas see on olemas ja kui pikk see on. Enamasti tekib kindlustuskaitse 6 kuud peale lepingu sõlmimist.
 • Kindlustuskaitse – millal algab peale lepingu jõustumist.
 • Mida kindlustuse abiga teha saab? Kas saab kogu rahasumma korraga kätte? Kas saab kasutada erinevate tervishoiuteenuste eest, sh ravimid ja testid, maksmisel?
 • Kindlustusvõtja kohustused.
 • Piirangud ja välistused, mis lepinguga kaasnevad.

Kuigi vahel nimetatakse kindlustust ka ennetuseks, siis seda ta kindlasti ei ole. Kindlustus ei toeta ei terveid eluviise ega ka vähi varast avastamist. Varases staadiumis avastatud vähk ei kuulu ka kindlustuskaitse alla. 

Kindlustus ei aita tänaseid haigeid, vaid on ettevaatlikkusabinõu tulevikuvaates.

Tänased vähihaiged peavad usaldama täppisdiagnostika osas teste, mida haigekassa toetab ja nendest väheks jäämise korral panustama ise, sest muid valikuid ei ole.

Foundation Medicine vähigenoomi testid aitavad leida patsiendid, kellele immuunravi sobib

Vähi immunravi eesmärk on aktiveerida patsiendi enda immuunsüsteemi spetsiaalselt ära tundma ja hävitama kasvaja rakke. Kahjuks ei ole vähi immuunravimid tõhusad kõigil patsientidel. Vähi immuunravi toime tõhususe hindamine erinevatel patsientidel erinevate vähivormide korral aitab kokku hoida väärtuslikku aega ja ka ravile kulutatavat raha.

Kuidas leida patsiente, kelle puhul võib immuunravi tõhus olla?

Oluliseks haigete selektsiooni võimaluseks on biomarkerite määramine. Enim levinud (standardseks) testiks on PD-L1 (programmed cell death-ligand 1) määramine immuunohistokeemilise analüüsiga. FM testidega on lisandunud võimalus määrata kasvaja mutatsioonide koormust (tumor mutation burden, TMB) ja mikrosatelliitide ebastabiilsust (microsatellite instability, MSI). 

Kolme biomarkeri – TMB taseme tõus, kõrge MSI ja positiivse PD-L1-staatusega patsientide, uuringute tulemused on sõltumatult näidanud paranenud ravivastust ja pikenenud progressioonivaba elulemust immunoteraapia korral. Siiski on patsientide rühmi, kelle test on positiivne ainult ühes neist kolmest biomarkerist.

FM testid annavad teavet vähi immunravi sobivuse kohta patsiendipõhiselt 

Vähigenoomi testimine FM testidega – FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx ja FoundationOne®Heme – annab võimaluse analüüsida vähiga seotud geneetilist infot ja hinnata ka teisi genoomi eripärasid, mida iseloomustavad kliinilised biomarkerid. Need testid on abiks arstile, et valida vähi immuunravi patsientidele, kes sellest enim ravikasu võiksid saada. 

Mis on kasvaja mutatsioonide koormus (TMB)?

TMB on vähihaigust iseloomustav näitaja (genomic signature), mis hindab somaatiliste mutatsioonide esinemissagedust patsiendi kasvajakoes või tsirkuleerivat vähi DNA hulka veres. TMB taseme tõus korreleerub kõrgenenud neoantigeeni ekspressiooniga, mis aitab immuunsüsteemil kasvajat ära tunda. Seda on leitud mitmete vähitüüpide korral ja seostatakse paranenud ravivastusega ning pikema progressioonivaba elumusega patsientidel, kes on saanud vähivastast immuunravi. TMB laiendab patsientide hulka, kes võiks immuunravist kasu saada lisaks standardsele PD-L1 testimisele.

Nii FoundationOne CDx, FoundationOne Liquid CDx ja FoundationOne Heme raportid sisaldavad TMB skoori. TMB on kvantitatiivne näitaja. Käimasolevad kliinilised uuringud hindavad erinevate vähitüüpide korral esinevaid ravivastuse piirmäärasid.

Mis on mikrosatelliitide ebastabiilsuse indeks (MSI)?

Mikrosatelliitide ebastabiilsuse seisundis esineb raku DNA teatud osades erakordselt palju mutatsioone. MSI olemasolu näitab tavaliselt, et DNA parandusmehhanismid (reparatsioon) ei tööta normaalselt. Kõrge MSI (MSI-high) staatus on seotud neoantigeeni ekspressiooniga, mis aitab immuunsüsteemil kasvajat ära tunda.

Kõrgeid MSI tasemeid on leitud rohkem kui 20 erineva vähitüübi korral, mis viitab sellele, et kõiki vähipatsiente on oluline testida selle näitaja suhtes.

FoundationOne CDx, FoundationOne Liquid CDx ja FoundationOne Heme raportid sisaldavad MSI staatust.

 

LOE KA
Kust leida usaldusväärset eestikeelset infot vähihaiguse kohta?
Kuidas vähigenoomi testi tehakse?
Mis on ja millal aitab vähigenoomi testimine?

 

Mis on Programmed Death Ligand-1 (PD-L1)

PD-L1 on valguline biomarker, mis on otseselt seotud immuunsüsteemi allasurumisega. Positiivne PD-L1 immunohistokeemiline test (IHC) võib viidata sellele, et patsient reageerib hästi vähi immuunravile. Selle biomarkeri suur variaabelsus näitab, et on vajalikud edasised uuringud, et leida viise kuidas täpsemalt ennustada immuunravi tõhusust erinevatel patsentidel.

TMB ja MSI ja/või PD-L1 testimise kombineerimine võib anda parima tulemuse toimiva immuunravi leidmiseks igale patsiendile vastavalt tema vähitüübile.

Refereeritud: https://www.foundationmedicine.com/resource/immunotherapy-biomarkers

Tavaliselt inimesed ei ole keskmised – kõigile ei pruugi sobida keskmisele inimesele sobivad vähi ravimeetodid

Kätlin Luik

Kätlin Luik: tavaliselt inimesed ei ole keskmised – kõigile ei pruugi sobida keskmisele inimesele sobivad vähi ravimeetodid

Vähk on haigus, mida teadlased on uurinud ja millele proovinud leida järjest paremaid  ravivõimalusi juba aastakümneid. Innovaatilisi muudatusi on vähiravis toimunud viimasel paarikümnel aastal mitmeid, alates esimesest registreeritud täppisravimist 90ndate lõpus. Vähidiagnoos ei ole alati surmaotsus, sest paljudel juhtudel, kui inimene ei saa isegi päris terveks, võimaldab meditsiiniline abi elada vähki haigestunul kvaliteetset elu nagu paljude teiste krooniliste haigustega. Eri diagnostika- ja ravimeetodite kombineerimisel on aga väga suur tõenäosus ka haigusest vabaneda; märksõnaks on siin täppisdiagnostika ja personaalne, isegi üliperspnaalne täppismeditsiin. Missugune on vähikoodi lahtimuukimise seis täna ning missuguseid uudseid vähiravivõimalusi katsetatakse, räägib Roche Eesti meditsiini- ja arendusüksuse juht Kätlin Luik. 

Vähki haigestumine sageneb kogu maailmas: miks see nii on ja kas tänaseks osatakse juba tänu teadusele ka seda kuidagi seletada? 

Vähki esmashaigestumiste arv kasvab tõesti tasapisi. Peamiseks põhjuseks on see, et inimesed elavad kauem ja vähki diagnoositakse just enim üle 60-aastastel. Samas esineb vähki ka lastel, noortel ja kõigil teistel vanusegruppidel. Õnneks haigestumine nooremates eagruppides (<65) on pigem langustrendis. Teine tegur on teaduse kiire areng – tänaste diagnoosimise võimaluste juures oskame me ära tunda vähki varasemas faasis ja  täpsemini kui varem. Aus vastus on, et kõiki vähi põhjuseid me muidugi ei tea, mistõttu on raske üheselt vastata, miks mõnikord rakud kontrollimatult paljunema hakkavad. Samas on tänaseks teada kindlad seosed geneetiliste muutustega mitmete vähitüüpide korral. Näiteks on olemas selged seosed suitsetamise ja mõne kopsuvähi tüübi vahel, ultraviolettkiirguse ja nahavähi vahel. Täna on teadlased arvamusel, et vähk on mitmete tegurite koosesinemise lõpptulemus: rakkudes võib olla pärilik eeldus vähitekkeks olemas ja keskkonnategurid ning tervisekäitumine võivad olla haiguse sütikuks. 

Kas me saame rääkida vähiravi kontekstis innovatsioonist – kas meil on tõelisi edulugusid, mida esile tuua, et inimesi rahustada, sest vähk on seni selline haigus, millest inimesed väga kuulda midagi ei taha. 

Kindlasti saame. Lihtne näide: kui mina õppisin ülikoolis onkoloogia tsüklis, siis kogu tarkus nii haiguste, diagnostika kui ravimeetodite kohta mahtus umbes 200-300 leheküljele. Peamise ravimeetodina kasutati kirurgiat, harvem kiiritusravi ja olid kasutusel ka 3-4 esmast keemiaravi kombinatsiooni. Elu pikkus oli peale vähi diagnoosimist ikka väga ahtake ja elukvaliteedist keegi ei rääkinudki … Iga peatükk eri paikme kohta selles raamatus lõppes tõdemusega, et patsient sureb kahe, kolme või nelja kuu jooksul. Niisiis peame innovatsioonist rääkides esmalt sisse vaatama, milles me innovatsiooni ootame: kas me räägime vähist kui tervikust või eri paikmetest või hoopis vähi tekkepõhjustest või ravimeetoditest. Alles seejärel saame tegelikult rääkida innovatsioonist, teisisõnu muudatustest paremuse suunas. Kui enne oli ühtemoodi ja nüüd on teisiti ja paremini, siis ongi toimunud innovatsioon. 

Täna, umbes 20 aastat hiljem, me räägime päris mitmetest vähkidest kui terveks ravitavatest või siis kroonilistest haigustest, millel on oma spetsiifiline ravi, mille foonil inimesed jätkavad oma tavapärast elu, näevad lapsi ja lapselapsi sirgumas. Me ei räägiks täna elukvaliteedist, kui innovaatilisi ravimeid ei oleks juba kasutusel. Samuti on oluliselt paranenud diagnostikavahendid, operatiivse ja kiiritusravi meetodid. Näiteks saab tuua mitmeid erinevaid vähitüüpe, kus suudame õigeaegselt avastada vähirakkude kiiret arengut põhjustavad mutatsioonid – nt melanoomi või rinnavähi korral, samuti mitmed haruldasemad vähid või vereloome kasvajad. Lisaks on õpitud viimase 10 aasta jooksul mõjutama inimese enda immuunsüsteemi, et aidata sellel vähirakkudega võidelda – nt melanoomi korral on võimalik immuunraviga ka tervistuda. Samuti on teatud tüüpi rinnavähk täna ravitav. Selliseid näiteid võib tuua mitmetest elundkondadest, seega kahtlemata toimub vähiravi innovatsioon kogu aeg ega näita aeglustumise trende.

 

LOE KA
Kust leida usaldusväärset eestikeelset infot vähihaiguse kohta?
Kuidas vähigenoomi testi tehakse?
Mis on ja millal aitab vähigenoomi testimine?

 

Aga kas saad välja tuua midagi, mis on eriti uuenduslik ja millel on praegu n-ö lootust? 

Kui midagi eriti värsket välja tuua, siis näiteks on käimas uuringud nn vähispetsiifiliste vaktsiinide kohta. Need ei ole klassikalised vaktsiinid, et saad vaktsiini ja haigust suure tõenäosusega ei teki või põed haigust kergemini, kuid töötavad sarnasel põhimõttel. Kui nt koroonaviiruse vastane vaktsiin “õpetab” meie organismi immuunsüsteemi sissetungiva viiruse ära tundma ja selle tagajärjel nn kutsumata külalise hävitama, siis vähivastane vaktsiin “õpetab” meie oma immuunsüsteemi ära tundma ja hävitama konkreetsed vähirakud. 

Et vaktsiiniarendajad  saaks teada, kuidas immuunsüsteemi “õpetada”, analüüsitakse enne sellesama inimese vähirakke. Selliseid vaktsiine aga ei tehta massiliselt ja ennetavalt, sest see arendatav vaktsiin on iga inimese ja tema vähi spetsiifilise info põhjal välja töötatud just selle inimese jaoks. Selles siis seisnebki erinevus – tegemist on ülipersonaalse lähenemisega ja seda ravimeetodit arendatakse kasutamiseks juba haigestunud inimestel. Sellised uuringud on käimas ja täna alles väga varases faasis: me ei saa öelda, et miljonid saavad sellise meetodiga terveks, aga see võib aidata paljusid patsiente. 

Teine näide, mida täna tehakse näiteks Põhjamaades: vähiga patsientide vähigenoomi testist saadud info baasil mõjutatakse konkreetse patsiendi vähirakke laboritingimustes erinevate ravimitega, et teada saada, milline neist mõjub kõige tõhusamalt, et leida just sellele patsiendile ja tema vähitüübile sobiv ravi. Seejärel saab patsient juba täpselt seda õiget ravimit. Need on esimesed katsetused ja toimuvad patsientidega koostöös ja nende nõusolekul, aga me teame, et seda meetodit on kasutatud ka mõnel üksikul Eesti patsiendil. See on samuti ülipersonaalne lähenemine ja täna veel praktika, mida tehakse üksikjuhtudel. 

Suured kliinilised uuringud on tavaliselt üldistatud info, keskmiste andmete põhjal ja kokkuvõtlikud ning nende põhjal manustatakse patsientidele ravimeid, eeldades, et inimene on samuti keskmine. Enamusele patsientidest selline lähenemisviis sobibki, aga inimesed ei ole üldiselt keskmised ja kahjuks see tähendab, et uuringus kinnitust leidnud ravimeetod ei pruugi alati ja kõigile sobida. Sellistel juhtudel tuleb  abiks täppismeditsiin.

Kas me saame öelda, et vähk on ikkagi niisiis ravitav? 

Mitmed vähipaikmed on ravitavad (eeldusel, et need ei avastata liiga hilja) ja üsna edukalt ka juba täna. Ja inimese jaoks on tõesti küsimus, miks ei saa vähki “välja ravida” ja kui ei saa, siis millal saab. Kahjuks me ei tea vastust kõikide erinevate vähitüüpide kohta ja see tuleb sellest, et me ei tunne bioloogiat nii sügavalt, kui sellele küsimusele vastamiseks oleks vaja. Me teame sellest vaid killukest ja oskame sekkuda ainult sellesse, mida teame. Me ei tea, kuidas vähirakud organismis käituvad või kuidas nad ennast tulenevalt meie raviga sekkumisest kohandavad. Aga teadus ja ka kliiniline töö arenevad kogu aeg ja õnneks saame järjest rohkem teada nii diagnostika, ravi kui ka tekkepõhjuste kohta. Olles olnud ravimisektoris juba piisavalt kaua, saan öelda, et need vähid, mis veel 10 aastat tagasi ei olnud ravitavad, täna on. See sisendab lootust, et järgmise kümnendi jooksul lisandub ravitavaid või raviga kenasti kontrollitavaid vähitüüpe veelgi. 

Inimestes tekitab segadust: mis on geenitest ja mis on vähigenoomi test, kas saaksid seda hästi lihtsasti seletada? 

See segadus on mõistetav, sest mõlema testi korral hinnatakse geneetilisi muutusi ehk analüüsitakse geene. Geenitestiga hinnatakse  inimese vereanalüüsis tema kaasasündinud geene. Selle põhjal saab öelda, milline on tema välimus (nt silmade värv jne)  ja muid talle omaseid pärilikke tunnuseid, mille saab vanematelt kaasa. Geenitestiga on võimalik hinnata ka riske erinevateks haigusteks, mis on pärilike geenidega kaasa antud, sh riski teatud tüüpi vähitekkeks. 

Vähigenoomi testi tehakse siis, kui inimesel on juba vähidiagnoos. Sellisel juhul analüüsitakse tema vähirakke, kas verest või vähikoldest. Selle testi raames vaadatakse, mis geenid vähirakus on, kuidas nad on muutunud võrreldes tavapäraste, pärilike geenidega. Ja selle muutuse järgi võib hinnata, mis tema vähi põhjustas või kuidas seda ravida. Hästi lihtsalt öeldes on siis vahe selles, et geenitest ütleb meile haiguse (sh mõne vähi) võimaliku riskitaseme, vähirakkude analüüs ütleb, mismoodi juba olemasoleva haigusega toimetada. 

Vähigeenide analüüsimisel saadav info on väga spetsiifiline, seda nimetame me täppisdiagnostikaks, sest me saame sellest infot konkreetse inimese konkreetse vähi kohta. Sellisest vähigenoomi profiilist on võimalik leida vähile spetsiifilisi mutatsioone, mis võivad aidata arstil määrata sihtmärkravi, samuti võib sealt üles leida muutusi, mis tingisid kasvaja tekke. See tähendab, et selliste uuringutega saame me teada mitte ainult patsiendile olulist infot, vaid ka vähitekke põhjuste kohta uut ja olulist infot. Seetõttu on ka oluline, et me hakkaks neid teste rohkem kasutama, et meil oleks võimalik saada uut teadmist ka haiguse kohta üldiselt. Kui me saame järjest enam infot haiguse kohta, siis see omakorda võimaldab arendada välja uusi ravimeetodeid ja vähiravimeid.

Kui täppisdiagnostika annab meile väga palju uut teadmist vähist ning on suureks abiks nii arstidele konkreetse vähi kui ravi määramisel, siis mis takistab meil selliseid teste laialdasemalt kasutusele võtmast? 

Nagu tavaliselt: uuenduste aeglane rakendamine, sest oodatakse rohkem tõenduspõhist kinnitust. Aga piiratud rahahulga kasutamise puhul on küsimus alati ka valikutes: milleks ja millal kulutada. Selleks, et täppisdiagnostika muutuks riiklikult rahastatuks, peaksime hakkama mõõtma lisaks majanduslikule mõjule ka ravist saadavat väärtust ja ravitulemusi, mida uued innovaatilised lahendused loovad. Täppislahendused on personaalsed, neil puudub massiefekt ja seetõttu on keeruline neid vanade seni kasutusel olevate kriteeriumite järgi hinnata või omavahel võrrelda. See tähendab, et oluline on arvestada asjaoludega, mis pikas perspektiivis aitavad meil hoopis raha kokku hoida. Näiteks kui patsient saab just talle sobivat ravi, aitab see tõenäoliselt raha kokku hoida ebatõhusa või kõrvaltoimeid rohkem põhjustava (vale) ravi arvelt – rääkimata sellest, et patsiendil on tõenäosus terveneda suurem ja seega on ta ka väiksem koormus tervishoiusüsteemile tänu lühemale haiglas veedetud ajale ja potentsiaalsele taastunud töövõimekusele. Arstkonnas ja erialases ajakirjanduses kasutatakse sageli ka mõistet “mõtestatud ravi”, st  otstarbekas on süsteemsemalt kaaluda ka mittevajaliku ravi tegemist, nt teatud juhtudel keemiaravi kasutamata jätmist ja spetsiifilise raviga varem alustamist.

Mida täpsemaks lähevad testid, mida spetsiifilisemalt saavad teadlased ja arstid määrata vähi omapärad,  seda väiksem on patsientide hulk ja seda personaalsemaks läheb ka patsiendikäsitlus ja ravi. Kui täpseks me saame üldse minna ning kuidas on teadlastel ja näiteks ravimiarendajatel üldse võimalik koguda selliste juhtumite kohta andmeid, kui neid on vähem? 

Andmed on teadmine ning uute teadmiste, järelduste või ravimeetodite leidmiseks vajavad teadlased just infot ja andmeid. See, kuidas neid andmeid kokku koguda ja neist uut infot leida on praegu mitmete teadlaste, ettevõtete ja riiklike institutsioonide töölaual. Ühised teadmistekogumid, rahvusvahelised või üleeuroopalised andmebaasid annaksid teadlastele palju uut infot. Sellisteks teadmistekogumiteks võib pidada ka vähigenoomi teste tegevate firmade andmekogusid.

Mida rohkem me selliseid vähigeeni teste teeme, seda rohkem on võimalik koguda ka andmeid vähi kohta. Need andmed on uurijatele väga oluliseks infoallikaks, neid andmeid kogutakse ainult vähirakkude kohta ja neid ei ole pärast raviotsuste väljaselgitamist inimeseti tagasiviidavad, st teste tegevale ettevõttele ei jää infot inimese kohta, talletatakse vaid info vähirakkude kohta. Kogutud infot analüüsides on võimalik teha  järeldusi näiteks selle kohta, mismoodi vähk käitub, mismoodi vähiraku geneetilised muudatused ajas muutuvad ja palju muud huvitavat. Vähi tekkepõhjuseid uurides saame ka arendada uusi ravimeetodeid või ravimeid. Kogutavate andmed on niisiis osa sellisest infost, mida me oskame mõõta ja analüüsida. Aga kui ajas, mitme aasta jooksul andmeid üha juurde koguneb, siis hakkame nägema juba mustreid ja trende. Seejärel saame andmetesse sisse minna ja öelda, mis trendi tingib. Võib-olla oskame 5-10 aasta pärast neid muutusi ka analüüsida. Siis saame tulla tagasi tänaste testide  juurde ja oskame teha juba järeldusi uute ravivõimaluste kohta. Praegu kahjuks haiguspõhiseid andmeid Euroopas süsteemselt ei koguta. Iga EL riik kogub oma andmeid eraldi ja nende kvaliteet on ebaühtlane, mistõttu ei ole neis olevaid andmeid kerge ühildada. Erinevate EL projektide raames on algatusi, mis pakuvad lahendusi andmete kasutamiseks riikideüleselt. Piiriülesed andmebaasid aitaksid teadlastel leida patsientide ravivastustes seaduspärasusi, millest võiks sündida uut teadmist nii vähi kui vähiravi kohta. Võib-olla saavad täna kogutud andmete ja saadud info alusel tulevikus ravi juba meie lapsed või lapselapsed. 

Kuidas võimaldada vähipatsientidele uuenduslikke täppismeditsiinilahendusi?

Vähiravi on muutunud ja muutub aina täpsemaks ja personaalsemaks: personaalonkoloogia võimaldab lisaks ravitulemuste parandamisele, ka ravimite kõrvaltoimete riski vähendamist. Kaugemaleulatuvalt tähendab see ka meditsiinisüsteemi tõhustamist ja efektiivsemaks muutmist. Täppisonkoloogia üks osa on täppisdiagnostika, mis kasutab biomarkerite analüüsi õige ravi määramiseks õigel ajal õigele patsiendile. 

Isikustatud vähiravi uuendused võivad parandada ravitulemusi ja soodustada patsiendikesksust. Täppisravi kättesaadavus ja ligipääs on Euroopa patsientidele väga erinev ja selle ühtlustamiseks on seadusloome tasandil veel palju tegemata. näiteks 2016. aastast on teada isegi 5000 BRAF-muteerunud metastaatilise melanoomiga patsienti, kes ei saanud ravimit, mis oleks võinud nende elu päästa. Umbes 30% patsientidest Lääne-Euroopas, peaaegu 60% patsientidest Kesk-Euroopas ja umbes 90% patsientidest mõnes Ida-Euroopa riigis ei ole ligipääsu esmajärjekorras soovitatavale ravile. Samuti on riigiti erinev ravimite turule jõudmise kiirus. 

Euroopa Ravimitootjate Föderatsioon (EFPIA) tellimusel analüüsis uuringukeskuse London School of Economics meditsiinitehnoloogia uurimisrühm tõenduspõhiselt isikustatud vähiravi kättesaadavust ning võimalikke takistusi Euroopas. Uuringutulemustel baseeruvalt (tutvu lähemalt siin) tehti ka ettepanekuid, kuidas isikustatud vähiravi Euroopas laialdasemalt kasutusele võtta ning kuidas luua võimalused Euroopa vähipatsientide tervise ja tulevikuväljavaadete parandamiseks. 

Uuringust ilmnenud takistused isikustatud vähiravi kasutuselevõtus

Oluliste ja mõjuvate tõendite kogumine. 

  • Täppisravimite efektiivsuse tõendamine on raskendatud nii arenduse, müügiloa saamise, hinnakujunduse kui ka riikliku rahastuse saamise etapis. 
  • Täppisravimite uuringutega kaasnevad meditsiinilised, kliinilised, metodoloogilised ja eetilised probleemid. 
  • Reaaleluandmetel (real world evidence, RWE), milleks on näiteks patsiendi enda poolt teatatud ravitulemused, põhinevate või neid kasutavate kliiniliste uuringute arvestamine müügiloa andmisel ja riikliku rahastamise taotlemisel. 

Aeglaselt muutuvad regulatsioonid

  • Kehtivad õigusaktid mõjutavad täppisravimitele müügilubade andmist. Ametiasutuste peamiseks ülesandeks on protsesside muutmine, et ravimiuuendused kiiremini patsientideni jõuaks. Euroopa riikides on püütud seda probleemi lahendada ravimitele tingimuslike müügilubade andmise ja regulatiivsete protsesside kohandamisega. 
  • Vaja on ühtlustada Euroopa Liidu õigusakte täppisravimite ja nendega seotud diagnostiliste meetodite kohta ning lubada nn ristvalideerida erinevates kliinilistes uuringutes saadud biomarkerite tulemusi.

Rahastamismudelite jäikus ja riigiti suured erinevused

  • Tervishoiutehnoloogia hindamine (HTA) ning ravimite hinnakujundus ja rahastamine on Euroopa piires erinevad, ravimite ja nendega seotud diagnostiliste testide rahastamine ei ole ühtlustatud.  Praegused võimalused täppisdiagnostika ja täppisravi kasutamiseks praktikas on ebapiisavad. Ülevaatamist vajavad kriteeriumid, millega hinnatakse rahastamise vajalikkust ja võimalikkusthoogustada Euroopas täppisravimite kasutuselevõttu.

LOE KA
Kust leida usaldusväärset eestikeelset infot vähihaiguse kohta?
Kuidas vähigenoomi testi tehakse?
Mis on ja millal aitab vähigenoomi testimine?

Täppisravimid on eelkõige mõeldud patsientidele, kellele neist enim kasu on. Traditsiooniline meetod, mille puhul määratakse raviks n-ö “kõigile sobiv” ravim ei pruugi patsiendile alati parim valik olla. Kui aga võimalikult vara alustada kõige sobivama vähibiloogial põhineva  raviga, on oodata paremaid ravitulemusi, paremat ravisoostumust, pikemat elumust ja väiksemat kõrvaltoimete riski. Täppisravimite kasutuselevõtt on kasulik ka sotsiaal-majanduslikust aspektist. On hinnatud, et varases staadiumis rinnavähiga patsientidel onl tööviljakuse kaod  väiksemad kui neile teha enne keemiaravi vähi geneetiline testimine. Täppisravi saanud patsiendid kaotasid keskmiselt kolm kuni neli tööpäeva, samas kui keemiaravil olnud patsiendid kaotasid keskmiselt nädala.Kuigi algul tekib biomarkerite analüüsimise tõttu tervishoiusüsteemile lisakulutusi, võib isikustatud vähiravi lõppkokkuvõttes kujuneda soodsamaks kui traditsiooniline ravi. Prantsusmaal korraldatud uuringust selgus, et aastatel 2008–2014 säästeti tervishoius 459,6 miljonit eurot. Veidi üle 11 miljoni euro kulus EGFR-i biomarkerite analüüsiks, et teha rohkem kui 16 000 kopsuvähiga patsiendil kindlaks sobivaim ravim. On välja arvutatud, et üle maailma kulutatakse valediagnooside tõttu igal aastal pea 350 miljardit dollarit.

5 ettepanekut, et ühtlustada Euroopa patsientidele täppisravi(mite) kättesaadavus

 1. Luua Euroopa isikustatud vähiravi strateegia koos teekaardiga, mille põhimõtetele ja eesmärkidele toetudes oleks võimalik saavutada Euroopas suurem ühtsus ja tagada vajalikud vahendid.
 2. Eetikanõuete ühtlustamine Euroopa Liidu piires lubaks anonüümsete ja kaitstud patsiendiandmete jagamist üleeuroopalises võrgustikus. 
 3. Isikustatud vähiraviga seotud ajakohaste teadmiste lisamine kõigi tervishoiutöötajate õppesse. Välja töötada mudel, kuidas jõuaks teave valdkonna uuendustest aktiivselt tegutsevate arstide kohustuslikku täiendõppesse. Patsientide liidud, huvikaitserühmad ja arstid peaksid püüdma suurendada patsientide teadlikkust tervishoiuteemadel, et julgustada neid avaldama soovi täppisravi kasutamiseks.
 4. Vähigeenide analüüs peaks olema kõigile sobivatele patsientidele kättesaadav ja ligipääsetav  tavaravi osa nii diagnoosimise etapis kui ka haiguse arengu käigus.
 5. Tervishoiutehnoloogiaid (ravimite ja täppisdiagnostiliste testide majanduslikke analüüse) läbi viivad asutused peaksid heaks kiitma uuemad kliiniliste uuringute meetodid. Samuti tuleks EUnetHTA mudelile lisada isikustatud vähiravis tõendusmaterjali loomisele keskenduvad uued meetodid.

Iga päev loeb – Covid-19 mõjust vähiravile ja mida teha, et vähendada võimalikke kahjusid

Laiaulatuslik analüüs kinnitab, et Covid-19 pandeemia on põhjustanud probleeme nii vähiravi kättesaadavuses kui ka ligipääsus. WHO statistika on näidanud, et pandeemia on mõjutanud  vähihaigete jõudmist diagnoosi ja ravini 55% riikidest. Euroopa erinevate riikide statistika viitab vähiravi häiritusele: näiteks Hollandis ja Belgias langes vähidiagnooside arv vastavalt 25% ja 50%. 

Vintura raport „Every day counts – The impact of Covid-19 on patient access to cancer care in Europe“, mis valmis teadlaste, valitsusasutuste, erialaste kogukondade, tööstuse ja patsientide esindusorganisatsioonide õppetunde analüüsides, toob välja mõjutused vähiravi kättesaadavuse ja ligipääsu erinevatele etappidele ja ka kuus ettepanekut, kuidas on võimalik kahjusid minimeerida.

The impact of Covid-19 on patient access to cancer care in Europe
Kohandatud: The impact of Covid-19 on patient access to cancer care in Europe

Uuringusse kaasatud huvigrupid tõid välja 6 soovitust, kuidas negatiivseid mõjusid vähendada ja valmistuda tulevikuks, et valmis olla sellisteks suurteks häiringuteks nagu seda on olnud Covid-19.

 1. Tegele vähiravi mahajäämuse vähendamisega, kasutades pandeemia ajal kasutusele võetud lahendusi
  1. Avaliku ja erasektori koostöö
  2. Multidistisplinaarsed virtuaalsed konsiiliumid
  3. Optimeeritud raviskeemid
 2. Säilita R&D ja müügilubade andmete protsesside paindlikkus, mis tõestas ennast Covidi ajal
  1. Elektroonilised lepingud, digitaalsed allkirjad
  2. Ravimite kojutarne
  3. Telemeditsiin
  4. Kliiniliste uuringute alane koostöö tõhustamine
 3. Jätka ELs ühiselt kliinilise efektiivsuse hindamist tervisetehnoloogiate hindamise (HTA) protsessides, et olemasolevaid ressursse paremini ära kasutada
  1. Covid-19 ravimid/vaktsiinid on hea näide protsesside kiirendamiseks
 4. Jätka digitervise ja kaugvastuvõttude adapteerimist, et kasutada paremini tervishoiusüsteemis olevaid ressursse
  1. Online retseptid
  2. E-apteek
  3. Ravimimanustamine kodu lähedal (nahaalused süstid)
  4. Kodused vereanalüüsid
  5. Kordusvisiitide uued vormid
 5. Säilita ja arenda kohanemisvõimekust, et olla valmis tulevikuks
  1. Eriüksused covidiga ja mitte-covidiga tegelemiseks
  2. Covid-19 vabad vähiravi keskused
  3. Ajutised välihaiglad
  4. Tervishoiutöötajate reserv
  5. Tervise ja heaolu süsteemi töötajate oskuste laiendamine
 6. Kindlusta vähiravi eelarve, mis on aluseks vähiravi jätkuvaks tõhususeks ja tulevikukindluseks

Olukord Eestis

Meditsiiniuudistes 21.05.2021 avaldatud artikli põhiselt peab Eestis statistikat veel ootama: vähiregistri andmed laekuvad kaheaastase intervalliga. Eesti arstide sõnul tundub, et kaugelearenenud vähijuhtusid on rohkem. Eelmisele aastale tagasi vaadates on ka näha, et PERHi ravile pöörduvate patsientide arv oli mõnda aega väiksem ning näiteks kiiritusravi vähenes 6%. Teise laine ajal oli vähenemist ka süsteemravi osas. Vähipatsiendid ei pääse praegu nii hästi operatsioonile ja on ootejärjekordades, sest III astme intensiivravikohad, mida vähikirurgia sageli operatsioonijärgselt oma patsientidele vajab, on täidetud COVID-patsientidega. Vähiraviks vajalike ravimite kättesaadavust pandeemia mõjutanud ei ole. Küll aga on mõni protsess muutunud keerukamaks. Koroona esimese laine ajal oli näha, et patsiendid ei pöördunud ka perearstile ning e-konsultatsioonide hulk korraks langes. Nüüd on e-konsultatsioonide hulk arstide heameeleks kasvanud.